Medezeggenschapsraad

Wat is een MR?

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de oudervereniging, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding.

MR CSN SO

Bij ons op school bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden. Binnen de oudergeleding van de MR is er één plaats beschikbaar.

Welke bevoegdheden heeft een MR?

De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, dat is zo geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Er zijn verschillende soorten beslissingen:

  • die waarover de MR eerst advies moet geven;
  • die waarvoor instemming van de MR vereist is;
  • die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

Waarom is het interessant als ouder om deel te nemen in de MR?

Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de achtergrond van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het bedenken van beleid inclusief de problemen die zich voordoen wanneer deze wordt uitgevoerd of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe. MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van medezeggenschap kan gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. Zo kunt u ook persoonlijk profijt hebben van de extra training ten behoeve van uw vaardigheden.